1. Standardní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob v České republice je do 1. dubna následujícího roku po zdaňovacím období.
  2. S plnou mocí daňového poradce se lhůta automaticky prodlužuje do 1.7. následujícího roku.
  3. Plnou moc není nutné ukládat u správce daně do 1. dubna.
  4. Daňový poradce s plnou mocí může být oprávněn jednat jménem klienta při komunikaci se správcem daně ve věcech dalšího prodloužení lhůty.
  5. Zajištění správného postupu v souladu se stanovenými lhůtami je klíčové pro vyhnutí se případným sankcím či pokutám za opožděné podání daňového přiznání.
  6. Daňový poradce s plnou mocí zastupuje klienta s maximální péčí a dbá na dodržení všech povinností plátce daně.
  7. Za správnost zpracování daňového přiznání ručí a ze zákona je pojištěn.
  8. Důkladná komunikace mezi daňovým poradcem a klientem je důležitá pro správné plánování a dodržení lhůt při podání daňového přiznání.