Sněmovní tisk 783/0, část č. 1/4
Novela z. o evidenci tržeb – RJ

Hlavním principem navrhovaného zákona je odložit náběh 3. a 4. vlny k 1. lednu 2021 a to odložením účinnosti jednoho jediného bodu.

Odůvodněni: V současné době, kdy je nejen Česká republika ale i celý svět zachvácen epidemií onemocnění, které je známé pod odborným označním COVID-19, navrhujeme změnu účinnosti tak, aby nedošlo k neúměrnému zatížení podnikatelů dalšími administrativními požadavky ze strany státu.

Náš komentář: jednoznačný souhlas